Takst og Bygg Tjenester i Rogaland Fylke

rogalandbyggtakst-logo

Verdi og lånetakst

Verdi og lånetakst.

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien og låneverdien på eiendommen, leiligheten, hytta, tomt osv. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdet er, utleie/leiekontrakter, heftelser, rettigheter, utidsmessighet og reguleringsmessige forhold. Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi.

Markedsverdi

Markedsverdien er "Det antatte beløp som Rogaland ByggTakst mener eiendommen/boligen kan omsettes for på taksteringsdatoen". Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet "normal salgsverdi" som fortsatt benyttes i en del takster.

Låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Teknisk verdi

Teknisk verdi er hva det koster å føre opp en tilvarende bygning på samme sted, som omtalte eiendom etter dagens normale byggekostnader. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse som for eksempel foreldelse, dårlig planløsning, gjennstående arbeider og vedlikeholdsmangler.

Tomteverdi

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomten, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningskostnader for vann,avløp og strøm.

Næringstakst.

Takstering av mindre næringseiendommer utføres i.h.t NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring med evt.enkle målinger uten inngrep i byggverket.
Ved taksering av næringseiendommer kontrollerer den enkelte takstmann de fremlagte dokumenter som er nødvendig ved denne type takst.
Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bla.a gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samtidig vurderes normal leie for eiendommen.
Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert.
 
Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode,
normalt 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente.
På bakgrunn av dette fastsettes verdien for en næringseiendom
 
Ta kontakt med Rogaland ByggTakst for en avtale.

 
madlavollveien 24 006
Rogaland Bygg Takst

Org. nr 914228638
V/Rune Sivertsen

Jervestien 1
4034 Stavanger

+47 930 56 841

rune@rbtakst.no