Takst og Bygg Tjenester i Rogaland Fylke

rogalandbyggtakst-logo

Bygg Tjenester

Byggherreombud

•Være byggherrens høyre hånd i en totalentreprise
•Utarbeide beskrivelse og tilbudsgrunnlag sammen med byggherre basert på behov og analyser av prosjektet 
•Bistå eller gjennomføre konkurranse og kontrahering av entreprenører
•Følge opp kontrakten under utførelse
•Rådgiving til byggherre under utførelse
•Styre økonomien i henhold til kontrakt
•Følge opp økonomien mot kontrakt om dens bestemmelser
•Følge opp og evaluere entreprenørens løsninger og kvaliteter
•Lede byggherremøter
•Ivareta byggherrens HMS i henhold til byggherreforskriften
•Gjennomføre overtakelse
•Påse FDV-dokumentasjon til rett tid og med rett innhold
 
Byggeteknisk.

Vi har i mange år, i bygge bransjen, erfart at det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper påberoper seg "feil og mangler" som de mener ikke var bekjent gjort i forbindelse med eierskifte.
Rogaland ByggTakst vurderer slike oppdrag i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens bruk og alder, hva som har vært slik siden eiendommen var ny osv.
Av de mest vanlige forholdene kan Rogaland ByggTakst her nevne:

•Fuktskader                                                                      
•Mugg, sopp og råte
•Luftlekkasje og kuldegjennomslag
•Skjevheter og setningsskader
•Bade roms skader
•Bygningsskader
•Arealoppmåling
 
 
Byggelånskontroll.

Som prosjekt og byggelånskontrollør påtar Rogaland ByggTakst seg følgende arbeid som rapporteres til oppdragsgiver:

•Befaring på byggeplassen
•Vurdere verdi av utført arbeid og materialer tilført byggeplass.
•Vurdere fremdrift.
•Attestere fakturaer for utbetaling.
•Gjennomgå og godkjenne relevant dokumentasjon i byggesaken, som entrepriseavtaler, vilkår i rammebetingelse og igangsettelse, garantier, forsikringer og eventuelle salgsprospekt.
•Kontrollere at entreprenørens styringssystemer i.h.h.t Plan og Bygningsloven brukes aktivt.
 
Energiattest

Rogaland ByggTakst utfører energimerking på boliger, fritidsboliger, leiligheter.

Litt om kravet til energimerking i forbindelse ved kjøp/salg.
En energiattest består av et energimerke som gjenspeiler byggets energi- og oppvarmingskarakter. Videre inneholder energiattesten en liste med mulige tiltak for å effektivisere byggets energibruk. Attesten er gyldig i 10 år fra utstedelsesdatoen.
Nærmere regler om energiattesten finnes i Energimerkeforskriften.
Eieren plikter å fremskaffe energiattest
Plikten til å fremskaffe energiattest påhviler eieren av bygget. Hvem som skal anses som «eier», er definert i energimerkeforskriften § 3 bokstav h). Det fremgår her at «eier» er innehaveren av grunnbokshjemmelen i henhold til tinglysingsloven § 14, seksjonseier i henhold til eierseksjonsloven § 1, andelseier i medhold av borettslagsloven § 1 1 eller eier av aksje i bolig eller bygning med tilknyttet bruksrett.
 
Krav om energiattest ved salg og utleie

Energimerkeforskriften §§ 5 og 6 regulerer krav om energiattest ved salg eller utleie. I begge tilfeller plikter eieren å fremlegge energiattest før avtale blir inngått. Dersom en bygning utelukkende består av utleieboliger, kan plikten oppfylles ved at det fremlegges energiattest for en representativ bolig. Hvis bygningen ikke er ferdigstilt, kan eieren garantere for energi- og oppvarmingskarakter før avtale inngås med kjøper eller leietaker. Endelig energiattest skal i så fall fremlegges før ferdigstillelse.
Dersom eieren ikke har fremlagt energiattest etter skriftlig anmodning fra kjøper, kan kjøperen få utarbeidet en energiattest for selgers regning innen ett år etter at avtalen er inngått. Energimerkeforskriften fastslår videre at hvis salg eller utleie markedsføres, skal energiattesten være en del av markedsføringen.
Energimerkeforskriften kan ikke fravikes ved avtale, hvilket blant annet innebærer at kjøper og selger ikke kan avtale seg i mellom at det ikke skal fremlegges energiattest ved salg.
 
 
Rogaland Bygg Takst

Org. nr 914228638
V/Rune Sivertsen

Jervestien 1
4034 Stavanger

+47 930 56 841

rune@rbtakst.no